Prawne aspekty posiadania nieruchomości

Posiadanie pewnych rzeczy jest w sensie prawnym mało skomplikowane i zbieżne z codziennym doświadczeniem, jak to jest choćby przedmiotami codziennego użytku. Inaczej to wygląda w przypadku nieruchomości, które są zróżnicowane, tak jak rozmaite są potrzeby ludzi związane z ich użytkowaniem. Według podstawowej definicji prawnej nieruchomość to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności, czyli grunty, a także budynki trwale z gruntem związane lub części tych budynków, o ile na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Takie prawne rozróżnienie odnosi się do nieruchomości gruntowej, budynkowej i lokalowej. Do tego dochodzi ujęcie prawne, które z nieruchomością wiąże z założoną księgą wieczystą, która ma określać stan prawny. Jednak nie wszystkie nieruchomości mają założoną księgę, co szczególnie powszechne jest dla działek w Polsce środkowo-wschodniej. W kodeksie prawnym oddzielnie klasyfikuje się grunty rolne, wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w zakresie produkcji roślinnej oraz zwierzęcej oraz grunty, na której nie prowadzi się takiej działalności. Właściciel gruntów rolnych zwolniony jest z podatków od nieruchomości, chyba że prowadzi się tam działalność gospodarczą. Stawka podatku ustalana jest przez samorządy.

Both comments and pings are currently closed.