Nieruchomości gruntowe od podstaw

Eksperci rynkowi uznają, że nieruchomości gruntowe to jeden ze sposobów na udane inwestycje, zarówno te, które są traktowane jako lokata pieniędzy, jak i te, które są środkiem służącym do dalszych inwestycji. W obu przypadkach właściciel takiej nieruchomości powinien znać podstawowe pojęcia prawne związane z posiadaniem takiego gruntu. Za nieruchomość gruntową uznaje się taką część powierzchni ziemi, która jest wyodrębniona, czyli wytyczone są jej granice i założona jest księga wieczysta. Jednakże granice określające nieruchomość jako wydzieloną część powierzchni ziemskiej należy rozumieć w sensie formalnoprawnym, a nie w sensie fizycznym. Oznacza to, że ważniejszy jest prawny niż fizyczny podział działki. Ponadto nieruchomość gruntowa może składać się z dowolnej ilości działek gruntu, które położone są oddzielnie, a zapisane mogą być w jednej księdze wieczystej, w której właściciel też nie koniecznie jest jeden, ponieważ możliwa jest współwłasność kilku osób. W tym sensie nieruchomość gruntowa nie jest tym samym, co działka, która jest ciągłym obszarem gruntu znajdującym się w granicach tego samego obrębu i jednolitym ze względu na stan prawny. Działka jest podstawowym obiektem ewidencji gruntów i budynków i stanowi podstawę do oznaczenia nieruchomości gruntowej w księdze wieczystej.

Both comments and pings are currently closed.