Nieruchomości a podatki

Posiadanie własnych nieruchomości daje liczne powody do zadowolenia, niezależnie od ich rodzaju i zastosowania. Jednak z tego tytułu przysługują nie tylko same przywileje i zyski, bo na właścicielu spoczywają także pewne zobowiązania. Zależne są one od tego, czy nieruchomości mają charakter komercyjny, mieszkaniowy, rekreacyjno-turystyczny, rolny lub przemysłowy. Zasadniczym obciążeniem jest tu podatek od nieruchomości, do którego płacenia zobowiązany jest właściciel, użytkownik wieczysty lub samoistny posiadacz. Stawki kwotowe tego podatku określają samorządy gminne, a ich górne granice określa Minister Finansów. Z opodatkowania nieruchomości wyłączone są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy. Wyjątkiem są grunty rolne wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nieruchomość została nabyta. Właściciele indywidualni płacą podatek od nieruchomości w ratach, pozostali powinni regulować te płatności co miesiąc. Podatek płaci się także od budynków lub ich części, którego stawka jest najniższa, jeśli pełnią one funkcję mieszkalną a wyższa dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Both comments and pings are currently closed.